Disclaimer

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Actief Fysiotherapie zoals hieronder vermeld. Bovendien verklaart u dat u Actief Fysiotherapie en/of een of meer van haar medewerkers (hierna gezamenlijk aangeduid als Actief Fysiotherapie) niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de website verder te gebruiken.

1. De website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Actief Fysiotherapie geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Daarom sluit Actief Fysiotherapie elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Actief Fysiotherapie. Evenmin is Actief Fysiotherapie aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.

2. Het is Actief Fysiotherapie te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de website, te wijzigen. Actief Fysiotherapie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Actief Fysiotherapie toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Actief Fysiotherapie geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Actief Fysiotherapie geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.

4. Actief Fysiotherapie kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

6. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Actief Fysiotherapie tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actief Fysiotherapie.

Copyright © 2015 Actief Fysiotherapie | info@actieffysiotherapie.nl | 010-4187644 | Webdesign Nieuw Ontwerp | Disclaimer | Sitemap | Medewerker login